Bruksrett

Bruksrett

Bruksrett er knyttet til jordbrukseiendommer.

Orientering til kjøpere av eiendom med almenning.

BRUKSRETT OG BRUKSRETTSYTELSER I JEVNAKER ALMENNING - GJELDENDE FRA 24.06.2021

Vilkår for bruksrett

Bruksrett i allmenning ligger i henhold til almenningsloven til jordbrukseiendommer som fra gammelt av har utøvd bruksrett i allmenningen, og med jordbrukseiendommer forståes eiendommer som etter dyrket mark, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Jordbruksmessig drift anses normalt å være produksjon av mat eller fôr.

I tillegg kreves at jordveien bearbeides i henhold til vanlig jordbruksdrift.

Med jordbruk menes også at driften skal ha betydning for inntektsgrunnlaget for eier og at virksomhet som har karakter av hobby ikke gir grunnlag for ytelser.

Bruksrett i allmenning innebar tidligere bl.a. rett til uttak av trevirke fra allmenningen til dekning av eiendommens jordbruksmessige behov. Etter at enkeltmannsbedriften i Jevnaker Almenning opphørte i 1952 har virkesretten blitt en rett til kjøp av trevirke med såkalt bruksrettrabatt.

Rabatten variere noe fra allmenning til allmenning, i forhold til allmenningenes økonomi og produktets foredlingsgrad.

Rabattsatser

Følgende ytelser gis til vedlikehold av driftsbygninger:

På ordinære dimensjoner og kvaliteter av gran og furu,

hvit eller impregnert trelast:                                                  40 %

For innkjøpte takstoler, laminerte søyler og dragere og grunnet og malt (overflatebehandlet) trelast (kledning, panel og listverk):                                          20%

Materialer skåret av eget tømmer verdiberegnes etter en pris på kr 2.000,- pr. m3 skåret trelast. Bruksrettsrabattsatsen er også her 40%, og rabatten blir dermed kr. 800,- pr m3 skåret trelast.

Det gis tilskudd til nytt taktekke, takplater eller takstein med kr 30,- pr m2 takflate.

Ytelse til nye driftsbygninger:

Isolert fjøs med innredning    400 kr pr m2

Uisolert fjøs med innredning  350 kr pr m2

Isolert skjul                             350kr pr m2

Uisolert skjul                          300kr pr m2

Satsene er begrenset oppad til 1000m2. Det presiseres at det ikke gis noen ytterligere ytelser til nye driftsbygninger som får ytelsen på dette punktet.

Andre ytelser:

Det gis 20% rabatt på kjøp av maling til bruk på alle bygninger.

Det gis 20% tilskudd på vedtatt statlig grøftetilskudd. Vedtaksbrev må fremlegges ved innsending av søknad til allmenningen.

Det gis 35% rabatt på innkjøpt materiell til permanent gjerde, begrenset oppad til 13 kr pr meter (35% av 35 kr). Oppmåling av styret kan forekomme. 

Flis til dyrestrø: 20 %

Alle bruksretter medfølger gratis årskort på vei og fiske i Jevnaker Almenning.

Det gis ikke ytelser til bolighus (med unntak av 20% rabatt på maling). 

Vilkår for bruksrettrabatt - beregning og utbetaling

For å få bruksrettrabatt og bidrag på innkjøpte eller egne materialer må bruken av materialene tjene et jordbruksmessig behov på vedkommende eiendom.

Rett til bruksrettrabatt og bidrag er uavhengig av innkjøpssted. Materialer, gjerdepæl og flis kan således kjøpes hvor som helst, og eventuell bruksrettrabatt blir refundert etterskuddsvis på grunnlag av søknad hvor fakturakopi og kvittering for at vedkommende faktura er betalt, vedlegges. Grunnlag er nettobeløp ekskl. opplasting/frakt og mva.

Søknad om bruksrettrabatt og bidrag sendes fortløpende gjennom året, og må være almenningen i hende senest 31. desember for kjøp/oppmålinger som er foretatt i løpet av året. Søknaden sendes på særskilt skjema som ligger på almenningens hjemmeside, med kopier av fakturaer vedr. de materialer det søkes bruksrettrabatt for, samt kvittering for at disse er betalt.

Av søknadsskjemaet må det fremgå hva de ulike materialene er benyttet til/hvor de er benyttet (formålet).

Ved søknad om bidrag til takplater/takstein må det vedlegges oppgave over takareal og grunnflate attestert av 1 av styrets medlemmer.

Ved søknad om bruksrettsrabatt på materialer skåret av eget tømmer fremlegges kvittering på skur med type og mengde skurlast. Den bruksberettigede sender videre krav til almenningen ihht mengde og type skurlast som skal brukes i forbindelse med gårdsdrifta. Kun materialer som brukes til dette formål er berettiget rabatt.

Styret vil foreta stikkprøver på om materialer er benyttet til det jordbruksmessige behov.

Styret står fritt til å avkorte utbetalingene til et hvert prosjekt ut fra hensynet til allmenningens yteevne og likviditet, samt materialbruk i forhold til byggets funksjonalitet.

Disse regler er oppdatert og vedtatt i sak 27-21 i styremøte 31.05.2021 og gjelder inntil videre.